CVC Eye Tracker RPi instructions

CVC Eye Tracker RPi instructions